APR 04 2017

Affärsetik

Etik, Företag

Etik är viktigt inom affärer för att säkerställa att allt gått rätt till vid en upphandling oavsett om det handlar om ett större företag eller föreningar. Det gäller att försöka ha nolltolerans av korruption, mot jäv och allt annat oetiskt handlande. 

Det gäller att följa upp detta och se till att det efterlevs. Att utbilda sin personal och chefer inom detta och särskilt vad gäller offentliga upphandlingar där allt ska vara transparent och det inte får förekomma några oegentligheter eller misstankar om detta.

Där ska allting ske enligt LOU som är lagen om offenliga upphandlingar. Här ska alla leverantörer behandlas lika och det för inte förekomma några särbehandlingar. Även till exempel föreningslivet har nytta av detta då det exempelvis handlar om att fördela ut träningstider, lokaler och olika priser. Genom att behandla alla på lika villkor kan man ha en öppen transparent princip.

Skulle inte dessa lagar eller principer finnas att arbeta utifrån skulle marknaden snart handla om mutor, köp och utbyten som kan ifrågasättas då det sker via enbart lojalitet istället för på affärsmässiga grunder. Valet av leverantör ska ske på grund av att man erbjuder den bästa tjänsten eller bästa varan som leverantör samtidigt som man erbjuder de bästa villkoren.